Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Sex | 03.03.17

Alemaña ho Turkia iha dalan hodi organiza Euro2024

SAPO TL

Dinamarka, Finlándia, Suésia ho Noruega hatudu ona hanoin ba organizasaun hamutuk ida ba Euro2024, maibé ikusmai laiha kandidatura ofisial ida. 


  


Alemaña ho Turkia sei disputa entre sira organizasaun ba Kampeonatu Europa Futebol nian ba 2024, fó sai hosi UEFA iha loron-sesta, loron ne'ebé hotu prazu entrega ba kandidatura sira.


 


Nasaun rua hanesan nasaun úniku ne'ebé aprezenta kandidatura iha organizmu ne'ebé kaer futebol europeu, maibé supreza maka'as maka auzénsia hosi nasaun sira Eskandináviu nian.


 


Dinamarka, Finlándia, Suésia ho Noruega hatudu ona hanoin ba organizasaun hamutuk ida ba Euro2024, maibé ikusmai laiha kandidatura ofisial ida.


 


Alemaña foin lalais ne'e simu Mundial 2006, no turkia nunka organiza torneiu boot ida, maski tenta ona ba Kampeonatu Europa nian iha okaziaun tolu no iha okaziaun sira ne'e lakon hasoru kandidatura seluk.


 


@SAPO Desporto