Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Sex | 09.02.18

Atleta hosi Tonga hatudu fali hirus-matan iha serimónia abertura ba olímpiku PyeongChang nian

SAPO TL

Atleta tonganés Pita Taufatofua, iha loron-sesta ne'e, kapta fali atensaun sira iha serimónia abertura hosi Jogu Olímpiku sira Invernu nian PyeongChang2018, iha Koreia-Súl, bainhira halo desfile hatudu hirus-matan, ho bandeira hosi nia nasaun. 


  


La liga ba kondisaun klimátika, Taufatofua, ne'ebé sei kompete iha modalidade ‘cross-country’, repete fali desfile ne'ebé nia halo iha tinan rua liubá, bainhira reprezenta Tonga iha Jogu Olímpiku Veraun Rio2016, iha taekwondo.


 


"Ha'u sei la konjela. Ha'u hosi Tonga. Ami halo navegasaun liuhosi Pasífiku. Ne'e la'ós buat ida. Hanesan manán oituan iha Rio de Janeiro duké iha ne'e, maibé bainhira konsege reprezenta nasaun ne'e hanesan momentu di'ak ida", hatete hosi atleta ne'ebé lori bandeira Tonga nian, ba kanal sira komunikasaun hosi PyeongChang2018.


 


Taufatofua, ne'ebé reprezenta illa tropikal ida hosi Pasífiku Súl ne'ebé jelu la tuun, adere de'it ba modalidade ‘cross-country’ iha tinan liubá no nia kualifikasaun olímpika hanesan akontese iha oras ikus.


 


"Hanesan [cross-country] buat susar ida ne'ebé maka ha'u halo ona. Taekwondo hanesan intensu, ema ida tenta tebe ita nia ulun. Halo ski, ita sente moras ba oras ida. Hanesan kestaun ida senti moras iha tempu badak ka temou naruk, maibé ha'u hadomi desportu rua ne'e", nia hatete.


 


Fonte: Lusa