Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Ter | 17.11.15

Atleta olímpiku ida ne’ebé katuas liu iha mundu mate ho tinan 103

SAPO TL

Moris iha nordeste Xina nian, Guo Jie halo ona rekord nasionál iha lansamentu disku nian iha tinan 1935.
 


Atleta olímpika ne’ebé katuas liu iha mundu, Guo Jie, mate ona iha domingu foin daudaun ho tinan 103, tuir informasaun ne’ebé fó sai horisehik hosi Federasaun Internasionál Atletismu (IAAF) nomós hosi órgaun komunikasaun xinés.


 


“IAAF sentre triste bainhira hatene katak Guo Jie, ne’ebé reprezenta Xina iha [lansamentu] disco ba Jogu Olímpika tinan 1936 nian mate ona iha domingu foin daudaun ho tinan 103. Nia hanesan atleta olímpiku ida ne’ebé antigun liu maka sei moris iha tempu ne’ebá”, bele lee iha komunikadu ne’ebé fó sai hosi IAAF.


 


Hosi nordeste Xina, Guo Jie hetan rekorde nasionál ba iha lansamentu disco tinan 1935, hetan kualifikasaun ba Jogu iha Berlim iha fali tinan tuir mai, maibé lahetan kualifikasaun ba kompetisaun ikus.


 


Hafoin hakotu ninia kareira hanesan atleta, nia sai fali hanesan investigadór nomós treinadór atletismu, molok hasai nia iha 1987.


 


Guo Jie maka lori toxa olímpika ba iha sidade Xina laran, bainhira prepara ba Jogu Olímpika tinan 2008 nian iha Pekin.


 


SAPO TL ho Lusa