Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Sex | 04.09.15

Bayern Munique fó apoiu ba refujiadu sira iha Alemaña

SAPO TL

Klube alemaun fó euro millaun ida.
 


Prezidente Bayern Munique nian fó sai iha loron-kinta ne'e katak klube alemaun futeból nian sei tulun refujiadu sira nebe to'o daudaun iha Alemaña, liuhosi doasaun euro millaun ida no apoiu ba nia integrasaun.


 


"Bayern Munique haree hanesan nia responsabilidade sosiál, tulun labarik sira, feto sira no mane sira nebe tenki husik sira nia nasaun no liuhosi susar sira", hatete hosi Karl Heinz Rummenigge.


 


Iha semana tuirmai, Bayern sei hala'o kampu treinu ida ba joven refujiadu sira, no sira sei simu hahán, ekipamentu desportu nian no sei iha mós aula alemaun nian.


 


Klube fó sai mós katak iha loron 12 fulan-Setembru, bainhira simu Augsburgo, jogadór ida-idak hosi "bávaru" sei tama iha kampu akompaña hosi labarik refujiadu ida.


 


@SAPO Desporto