Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Seg | 19.12.16

Buffon hakarak joga to'o "tinan 65"

SAPO TL

Guarda-rede sira Juventus nian hakarak kontinua joga to'o tinan 65. 


 

Internasional italianu, Gianluigi Buffon hakarak lori tinan naruk iha futebol ba nível foun ida. Tuir guarda-rede Juventus nian ho tinaan 38. segredu hosi tinan naruk iha futebol maka iha mehi sira no objetivu sira hosi jogador ida-idak, no tanba ne'e senti katak bele joga to'o "tinan 65".


 


"Agora daudaun, ha'u senti katak ha'u bele joga to'o tinan 65. Iha moris laiha buat ida maka la posivel. Mehi sira tenki mosu no hanesan buat ne'ebé furak liu iha mundu, dezde ita sai honestu ba aan rasik no ita tau paixaun no hakarak iha buat hotu ne'ebé ita halo", afirma hosi Gianluigi Buffon.


 


"Ho tinan 31 ha'u iha operasaun delikadu ida no ema barak hatete katak sei la joga fali. Liutiha ona tinan ualu no ha'u iha ne'e, ha'u iha dezeju no pasiénsia hodi halo supreza buat hotu no ema tomak, até ba ha'u", hatutan hosi internasional italianu.


 


@SAPO Desporto