Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Ter | 14.07.15

Fábio Capello la'ós ona selesionadór Rúsia nian

SAPO TL

Iha kualifikasaun ba Euro2016, Rúsia okupa daudaun fatin datoluk iha GRupu G, iha pontu ualu hosi Áustria ho pontu haat hosi Suésia.


 
Federasaun Futeból Rúsia nian fó sai ona iha loron-tersa, liuhosi komunikadu, demisaun hosi italianu Fabio Capello hosi kargu selesionadór nian nebe nia okupa hahú tinan 2012.

"Federasaun Futeból Rúsia nian ho treinadór ekipa nasionál Fabio Capello desidi ona, iha akordu di'ak ida, hodi hakotu kontratu serbisu nian", hakerek iha komunikadu.

Fabio Capello to'o iha selesaun rusu iha tinan 2012, hafoin treina tiha ho Inglatera iha Europeu, lori konjuntu hosi leste ba Mundial2014, maibé sira lakon iha faze dahuluk, lahó triunfu ruma.

Iha kualifikasaun ba Euro2016, Rúsia okupa daudaun fatin datoluk iha GRupu G, iha pontu ualu hosi Áustria ho pontu haat hosi Suésia.

Nia pasajen hosi selesaun rusu ladún pasífiku, tanba iha beibeik saláriu nebe selu tarde, iha situasaun ida nebe hetan mós intervensaun hosi Governu.

Antes to'o iha selesaun Rúsia, Capello treina tiha ona Inglatera, nebe sai hanesan nia esperiénsia dahuluk nu'udar selesionadór, hafoin liuhosi AC Milan, Real Madrid, Roma ho Juventus.

@SAPO Desporto