Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Qui | 29.01.15

"Figo nia kandidatura hanesan notísia di'ak ida ba futeból" - José Mourinho

SAPO TL

Mourinho serbisu ona hamutuk ho Luís Figo iha Inter, Barcelona ho Sporting.

EPA@ Nigel RoddisTreinadór Chelsea nian, portugés José Mourinho, fó sai ohin nia apoiu ba Luís Figo iha kandidatura ba prezidénsia FIFA nian, nia konsidera katak antigu futebolista ne'e hametin futur di'ak ida ba organizmu ne'e.

"Ha'u hanoin katak Luís Figo nia kandidatura hanesan notísia di'ak ida ba futeból. Nia kareira iha futeból hanesan garantia ida ba FIFA nia futuru", tékniku "blues" nian hatete iha deklarasaun sira ba ajénsia Lusa.

Mourinho treina ona Figo iha Inter Milaun, iha tinan 2008/09, hafoin hetan malu iha FC Barcelona, entre tinan 1996 to'o 2000, bainhira tékniku ne'e sai ko-adjuntu Louis van Gaal ho Bobby Robson nian iha katalaun, no iha Sporting entre tinan 1992 n0 1994 nune'e mós sai hanesan adjuntu inglés nian.

"Ha'u hatene nia hahalok, determinasaun no nia paixaun ba futeból. Nia sei sai prezidente ida nebe haree liu ba futeból, hanoin iha jogu no iha buat hotu nebe bele hadi'a no prezidente ida nebe besik ba federasaun sira", Mourinho hakotu.

SAPO Desporto/ Lusa