Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Qua | 29.07.15

Governu saun-tomeoan harii sentru polidesportivu ba jogu CPLP iha 2018

SAPO TL

Governu saun-tomeoan sei harii sentru polidesportivu neen ho funsaun oioin iha distritu hotu nasaun nian, no tolu hosi ne’e sei hotu iha rohan hosi fulan dezembru tinan ne’e, tenik primeiru-ministru Patrice Trovoada.

 


Obra sentru polidesportivu tolu uluk ne’e hahú halo ohin, respetivamente iha Mé Zochi (sentru nasaun-nian), Cantagalo (súl) no Lobata (norte), hosi empreza xineza Top International.


 


Konstrusaun ne’e finansia hosi reseita ne’ebé hetan hosi empreza petrolífera sira ne’ebé operam iha Zona Ekonómika Eskluziva (ZEE) arkipélagu nian, ho valór globál besik euro rihun 500.


 


Tuir primeiru-ministru Patrice Trovoada, obra hirak ne’e halo ba jogu sira Komunidade Nasun Lia-Portugés nian (CPLP), ne’ebé sei hala’o iha Saun Tomé no Prínsipe iha tinan 2018.


 


"Ne’e sei permiti juventude atu okupa tempu livre, no hanesan imi hatene, ita sei hala’o jogu CPLP nian no presiza hahú harii infraestrutura hosi treina modalidade oioin", esplika primeiru-ministru.


 


Governu saun-tomeona promete atu harii iha tinan 2016 infraestrutura sira seluk no, salienta, "sei permiti Saun Tomé no Prínsipe tama iha roteiru kompetisaun internasionál sira".


 


SAPO TL ho Lusa