Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Qua | 26.08.15

Haksoit ho metru 58,8 ba bee laran hanesan rekord mundiál foun

SAPO TL

Bainhira tama iha bee laran velosidade hosi brazileiru nebe la tauk to'o 123km/h.

Hafoin preparasaun durante tinan haat, Laso Schaller, brazileiru ho tinan 27, haksoit hosi fatin aas ida ho metru 58,8 ba bee laran, hosi "air terjun" del salto, iha Maggia, Suisa no halo ona rekord mundiál foun ida.

Bee lihun ne'e iha klean metru ualu no ema sira nebe pratika kanoajen to'o 123hm/h bainhira tama iha bee laran. Rekord antigu halo hosi ema xeku ida Rudolf Box, bainhira haksoit hosi metru 58,2 iha tinan 1997.

Bainhira nia haree fatin ne'e iha tinan haat liubá, Laso hatete: "Ha'u hakarak haksoit hosi nia leten".

Imajen sira hanesan espetakulár tebes. Haree vídeo iha-ne'e: 


@SAPO Desporto