Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Qui | 13.07.17

Ibrahimovich nia futuru? "Besik ona", nia hatete

SAPO TL

Iha hela rekuperasaun hosi lezaun, avansadu trata hela nia futuru ho Mino Raiola. 


 Foto@ Will Oliver/EPA


 


Zlatan Ibrahimovich hatete katak sei iha revelasaun sira iha tempu badak kona-ba nia futuru. Iha deklarasaun ba imprensa ingleza, avansadu sueku hatete ona katak sei hatete iha tempu badak kona-ba nia kareira.


 


Halo hela rekuperasaun todan ba lezaun ida iha ain-tuur, avansadu husik Manchester United no iha boatu katak bele asina fila fali ho klube inglés, maibé Lukako ne'ebé foin to'o halo susar atake ‘red devils’ nian.


 


Jogador ne'e sai hosi restaurante ida iha Manchester no akompaña hosi nia emprezáriu Mino Raiola.


 


@SAPO Desporto