Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Seg | 06.03.17

"Japaun ne'e ba ema katuas sira". Jogador ho tinan 50 partisipa iha jogu

SAPO TL

Kazuyoshi Miura hanesan jogador katuas liu ne'ebé maka joga futebol japunés. 


  


Japunés, Kazuyoshi Miura, hosi Yokohama FC, Liga II hosi futebol japunés, iha loron-domingu ne'e, halakn ona rejistu hosi inglés Stanley Matthews, bainhira halo jogu daruak nu'udar profisional ho tinan 50.


 


Kazuyoshi Miura, koñesidu ho naran "Kazu", moris iha loron 26 Fevereiru 1967 no halakon ona rekord hosi Stanley Matthews, estabelese iha jogu entre Stoke City ho Fulham, iha tinan 1965, bainhira halo jogu iha empate ho V-Varen Nagasaki, ho tinan 50 no loron hitu, katuas liu inglés loron rua.


 


"Ha'u la senti katak ha'u halakon ona lenda ida hanesan Stanley Matthews. Ha'u halakon de'it iha parte tinan naruk nian maibé ha'u nunka bele rekord hanesan ho nia estatístika no kareira", admiti hosi avansadu japunés Kazuyoshi Miura.


 


Futebolista halakon ona rekord hosi Stanley Matthews, bainhira joga durante minutu 54 hasoru V-Varen Nagasaki, liutiha semana ida partisipa iha jogu liu oras ida iha vitória Yokohama FC nian ho 1-0 hasoru rival Matsumoto Yamaga.


 


Miura hakarak joga to'o tinan 60 no sai ona hanesan ezemplu hodi hatudu futebol japunés ba mundu iha dékada 90, bainhira transfere ba klube italianu Génova.


 


Matthews iha ona kareira naruk tinan 33 nian, bainhira joga hosi Stoke City no Blackpool, ne'ebé nia manán ona títulu hamutuk 84 iha Inglatera, iha jogu hamutuk 701, marka golu hamutuk 71. Hatais kamizola selesaun nian dala 54.


 


Stanley Matthews, mate iha loron 23 Fevereiru 2000, ho tinan 85, sai mós hanesan futebolista dahuluk ne'ebé maka hetan títulu Kavaleiru hosi Impériu Britániku.


 


@SAPO Desporto