Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Sex | 11.11.16

Kolómbia no Xile empata (0-0)

SAPO TL

Jogu sein motivu ho interesse no ambisaun boot entre ekipa rua.

 


Kolómbia empata, kinta-feira ne’e, hasoru Xile ho 0-0 iha jogu ne’ebé konta ba kualifikasaun Mundiál 2018 iha Rússia.


 


 


Ho rezultadu ne’e, ekipa rua diferente deit  ho pontu ida  iha faze kualifikasaun nian. Kolombianu sira iha pozisaun  dahaat ( ho pontu 18) ho Xile iha dalima ( ho pontu 17).


 


SAPO TL ho SAPO Desportu