Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Seg | 05.09.16

Lallana sai desizivu iha vitória Inglaterra nian

SAPO TL

Golu  hosi Inglaterra hetan  iha minutu  95.


  


Inglaterra só ' agressivu' konsege manán  Eslovákia iha jogu dahuluk  faze kualifikasaun Mundial 2018. Adam Lallana sai autór ba golu úniku iha enkontru ne’e iha minutu 95.


 


Selesaun ingleza tenki tenta  ho kontinjénsia ida ne’ebé inesperadu ne’e, tamba durante iha oras balun nia laran ho menus jogadór ida, hafoin espulsaun Martin Skrtel.


 


Eslovako sira joga iha ora balun ikus nian, ho menus jogadór ida hafoin  espulsaun Skrtel, liuhosi  falta ida ne’ebé dura hasoru Harry Kane.


 


Besik ona atu hotu, ingléz sira foin hetan  vitória. Lallana korreponde ho maneira di’ak hafoin kruzamentu hosi Danny Rose.


 


SAPO TL ho SAPO Desportu