Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Sex | 21.04.17

Liga Europa: Manchester hosi Mourinho hasoru españól sira Celta de Vigo

SAPO TL

Jogu dahuluk marka ona ba loron-kinta, 04 Maiu, no jogu daruak akontese iha semana oinmai. 


 

Sorteiu iha loron-sesta, halo iha Nyon, Suisa, hatudu ona kuadru hosi semi final hosi Liga Europa, Ajax hasoru Lyon, no Manchester United, ne'ebé orientadu hosi José Mourinho, sukar forsa ho españól sira hosi Celta de Vigo iha jogu dahuluk.


 


Jogu dahuluk sira ajenda ba loron-kinta, 04 Maiu, ho konfrontu sira hosi Celta de Vigo-Manchester United no Ajax-Lyon, no jogu daruak sira hala'o iha semana oinmai.


 


Portugés sira José Mourinho ho Anthony Lopes, guarda-rede Lyon nian, hahú eliminatóriu iha estranjeiru.


 


Final sei halo iha loron-kuarta, 24 Maiu, iha Friends Arena, iha Solna, Estokolmo.


 


@SAPO Desporto