Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Ter | 18.08.15

Milagre laiha bainhira laiha Messi. Bilbao empata ho Barca no manan supertaca

SAPO TL

Aduriz maka sai hanesan erói hosi Supertaca tanba marka golu haat kontra Barcelona.

Barcelona - Athletic Bilbau


 


Athletic Bilbao mak manan Supertaça Espanhola hodi empata 1-1 ho Barca iha Camp Nou, hafoin manan katalan iha primeira-maun ho 4-0.


 


Husu milagre ida nomós "Super Messi" ida hodi konsege, maibé laiha milagre nomós Messi. Jogu ne’ebé hala’o iha San Mamés, sesta-feira liu ba maka hanesan desizaun, maibé ikus mai iha jogu rua Barcelona lakon ho golu ualu.


 


Iha Campo Nou, ne’ebé lahó Neymar maibé ho fali Pedro, Barcelona koko atu halo eliminatória, maibé lakonsege. No bainhira pasa to’o defeza, guarda-rede Iraizos satan tiha bele ne’ebé jogadór Barca atu hatama.


 


Iha minutu 15 dahuluk, Barca koko atu hatama golu, maibé só konsege iha fali minute 42, liu hosi Messi.


 


Iha tempu daruak Athletic organiza ninia jogadór sira, hodi halo Messi lakonsege tama ba to’o iha sira-ninia área. Suárez lakonsege tama iha área sentrál no Pedro bok-aan ladi’ak.


 


Iha kampu klaran, Inieste ho Rakitic, menus kreatividade, hodi lahetan bola. Ekipa hosi Ernesto Valverde, halo ameasa ba Barca liu hosi kontra-atake. No Mathieu, defeza blaugrana halo erro.


 


Iha minutu 53, Pikqué halo protestu maka’as, tanba ne’e maka hasai tiha nia hosi jogu. Bainhira Matthieu komete erru, Adiruz marka golu 1-1 iha 77.


 


Bainhira tama iha segunda parte, Kike Sola hetan kartaun kinur, tama sama Masherano. Aduriz maka hanesan erói hosi Supertaça ne’e tanba marka golu haat ba Barcelona.


 


Athletic manan Supertaça Espanhola ne’e ba ves daruak ona, no hit sa’e troféu ne’ebé ekipa refere duni durante tinan 31.


 


SAPO TL ho Lusa