Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Ter | 04.08.15

"Mourinho maka di’ak liu iha mundu, la’ós Guardiola" - Lothar Matthäus

SAPO TL

Jogadór antigu Bayern Munique hatete katak "sai transparente no diretu" hakarak joga bainhira tékniku portugés sai treinadór.


  


Foto: MICHAL CIZEK/ODD ANDERSEN / AFP


José Mourinho no Pep Guardiola.


 


Lothar Matthäus, antiga estrela Bayern Munique, hatete katak portugés José Mourinho nafatin sai hanesan treinadór di’ak liu iha mundu, maski asensaun españól Pep Guardiola hetan to’o tutun liu.


 


"Pep la’ós treinadór di’ak liu iha mundu. Ha’u gosta Mourinho. Nia maka sai númeru dahuluk, tanba nia transparente no diretu liu duke Guardiola. Ha’u rona tiha ona ida ne’e hodi jogadór sira katak nia treina: buat hotu nia ko’alia sai iha oin", dehan Matthäus ba Gazzetta dello Sport.


 


Tuir alemaun, Guardiola sei sei husik Bayern iha tinan ne’e remata no Jürgen Klopp sai kandidatu forte ba susesaun. "Nia sei sai. Hein katak to’o invernu hodi renova kontratu? Halo ida ne’e maka di’ak ka agora sai", tuir ninia previzaun. "Ha’u iha favoritu entre alemaun ba susesaun: Klopp. Iha mós kandidatu estranjeiru rua: Mourinho, maibé nia sei la sai hosi Chelsea, no Carlo Ancelotti.


 


SAPO TL ho SAPO Desportu