Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Seg | 19.10.15

Palestina halo protestu iha FIFA hasoru brazileiru sira nebe joga iha selesaun Timor-Leste nian

SAPO TL

Ema palestinianu sira entende katak Timor-Leste viola regra sira hosi FIFA bainhira joga ho jogadór brazileiru na'in hitu nebe laiha ligasaun ruma ho nasaun ne'e.


  


Federasaun palestinianu futeból nian la aseita uzu ba jogadór brazileiru na'in hitu nebe "naturalizadu" iha selesaun Timor-Leste nian iha empate 1-1 iha eliminatóriu ba Mundiál 2018 iha Rúsia, no halo ona protestu iha FIFA ba situasaun ne'e.

Hafoin empate 1-1 ho selesaun Timor-Leste, Palestina iha situasaun ida komplikadu hodi bele kontinua luta ba fatin ida iha Mundiál 2018, no faktu ida tanba sira joga hasoru jogadór brazileiru na'in hitu hosi Timor-Leste iha jogu ida ne'e hodi halo responsável sira hosi ekipa palestinianu halo protestu tanba tuir sira nia hanoin ne'e viola regra sira hosi FIFA, tanba laiha jogadór brazileiru "naturalizadu" hodi sai timoroan iha atividade tinan lima iha nasaun luzófonu ne'e, ka sira nia aman-inan ka avó sira la'ós timoroan.

Kona-bá tema ne'e, selesionadór Timor-Leste Fernando Alcântara, nebe hanesan mós brazileiru, lakohi halo komentáriu.

@SAPO Desporto