Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Seg | 01.09.14

"Presiza muda buat ruma" - Carlo Ancelotti

SAPO TL

Tékniku Real Madrid rekonese dehan katak ekipa la sente di’ak hafoin lakon hasoru Real Sociedad ho 4-2.
Foto: GERARD JULIEN / AFP


Carlo Ancelotti, treinadór Real Madrid.


 


Carlo Ancelotti, nu’udar treinadór Real Madrid, hanoin barak hafoin lakon 4-2 hasoru Real Sociedad. Tékniku italianu analiza hodi la hatudu liman no la rekuza ba elementu individuál.


 


"Ida ne’e la’ós problema entre jogadór. Ida ne’e problema ekipa ida maka lakon hafoin liu tiha meia ora buat hotu la’o di’ak tebes ", esplika italianu.


 


"Lakon ne’e la muda buat ida bainhira ko’alia kona-ba kontratasaun. Buat ne’ebé presiza muda maka ami rasik, ho konsentrasaun. Presiza muda buat balun no sei muda", Ancelotti garante ida ne’e.


 


Sapo TL ho SAPO Desporto