Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Seg | 30.11.15

Putin bandu inskrisaun hosi jogadór turku sira iha kampeonatu rusu

SAPO TL

Klube rusu sira laiha posibilidade hodi kontrata jogadór turku sira.


 
Ministru Desportu rusu nian, Vitali Mutkó, afirma ona iha loron-segunda ne'e katak klube sira laiha posibilidade hodi kontrata futebolista turku sira durante períudu transferénsia sira iha fulan-Janeiru, tanba kastigu sira ne'ebé Kremlin hala'o.

"Karik ema ruma hakarak kontrata desportista turku ida durante merkadu invernu nian, ha'u fiar katak ne'e laiha posibilidade. Ha'u lakohi adianta senáriu sira, maibé ha'u senti katak ne'e hanesan klaru", Mutkó afirma ona iha deklarasaun ba jornalista lokál sira.

Iha loron-sábadu ikus, Rúsia hato'o kastigu ekonómiku ba Turkia tanba sira tiru hasoru aviaun ida hosi forsa aéreu rusu iha fronteira ho Síria.

"Agora daudaun, ha'u fó konsellu ba klube sira hodi halakon hanoin atu hetan desportista turku sira", hatutan hosi ministru.

Bainhira hatán kona-bá Gokdeniz Karadeniz, médiu ne'ebé halo atuasaun iha Rubin Kazan, governante rusu konsidera katak internasionál turku hanesan "ema di'ak ida" no "ezemplu" ida.

"Karadeniz sai ona hanesan labarik-mane rusu ida. Karik ema rusu sira sai hanesan nia, sei sai di'ak liu", nia refere.

Mutkó nega mós katak empreza turku sira ne'ebé kontratadu hodi serbisu iha konstrusaun ba estádiu sira ba Kampeonatu Mundu 2018 nian afetadu ona ba medida foun sira hosi governu rusu.

Kastigu sira hakarak "garanti seguransa nasionál no hosi sidadaun rusu sira nian" no inklui proibisaun ba semo "charter" entre nasaun rua ne'e no hosi emprezáriu rusu sira hodi kontrata sidadaun turku sira nune'e mós bandu hodi fó vistu sira, haktuir hosi testu ida dekretu nian ne'ebé fó sai hosi Kremlin.

Bandu mós ka iha limitasaun ba merkadoria sira hosi Turkia ba Rúsia, haktuir hosi lista ida ne'ebé sei elaboradu hosi Governu.

Iha loron 24 Novembru, aviaun kasa-bombardeiru F-16 ataka SU-24 rusu nian tanba aviaun rusu viola fatin aéreu turku nian dala sanulu iha períudu ida ho minutu lima, iha besik fronteira ho Síria, hodi la halo tuir adverténsia sira, haktuir hosi Ankara.

Vladimir Putin hato'o versaun oin-seluk, hodi hatete katak SU-24 la ameasa Turkia no semo iha teritóriu síriu nia laran, iha kilómetru haat hosi fronteira, hodi hatete katak ne'e hanesan "sona iha kotuk laran" no sei iha "konsekuénsia sériu sira" iha relasaun diplomátiku sira entre nasaun rua ne'e.

@SAPO Desporto