Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Qui | 19.01.17

Son Goku maka embaixador ba Jogu Olímpiku sira Tókio nian

SAPO TL

Protagonista hosi série animadu Dragon Ball fahe estatutu ho personajen sira hanesan Naruto ka Shin Chan. 


 Foto@ Tókio2020


 


Son Goku, protagonista koñesidu hosi série animadu Dragon Ball, sei sai hanesan embaixadór ofisial ida ba Jogu Olímpiku sira tinan 2020, ne'ebé sei hala'o iha Tókio, Japaun.


 


Funu-na'in sei fahe estatutu ho personajen sira hanesan Naruto, Oliver Atom, Monkey D. Luffy, Shin Chan ka heroina sira hosi Sailor Moon. Sira hotu sei halo parte hosi merchandising ofisial eventu nian.


 


Bainhira hakotu edisaun Rio de Janeiro nian, primeiru-ministru japunés, Shinzo Abe, hatais Super Maria hodi aprezenta edisaun japuneza eventu nian. Japaun hakarak aproveita okaziaun hodi divulga kultura nipóniku, ne'ebé sira nia pontu forte maka iha videojogu sira no iha "anime".


 


@SAPO Desporto