Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

06.06.16

Tata Martino: "Gaitán hanesan substitutu ideál ba Messi"

SAPO TL
Astro argentino hasoru  hela problema ida iha rejiaun lombar nian. Foto: SAPO Desporto   Tata Martino, selesionadór argentino, konfirma katak Messi dalaruma seidauk iha kondisaun atu hala’o jogu iha  segunda-feira ne’e hasoru  Chile, ne’ebé sai hanesan  primeiru jogu  formasaun Albiceleste nian iha Copa América.   Tamba ne’e, ekipa médiku (...)