Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

17.11.15

Atleta olímpiku ida ne’ebé katuas liu iha mundu mate ho tinan 103

SAPO TL
Moris iha nordeste Xina nian, Guo Jie halo ona rekord nasionál iha lansamentu disku nian iha tinan 1935.   Atleta olímpika ne’ebé katuas liu iha mundu, Guo Jie, mate ona iha domingu foin daudaun ho tinan 103, tuir informasaun ne’ebé fó sai horisehik hosi Federasaun Internasionál Atletismu (IAAF) nomós hosi órgaun komunikasaun xinés.   “IAAF sentre (...)