Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

29.11.16

Final hosi Tasa Súl-Amerikanu Futebol nian suspensu hafoin aviaun ne'ebé lori ekipa brazileiru monu

SAPO TL
Konfederasaun Súl-Amerikanu Futebol nian desidi iha loron-tersa ne'e suspende jogu sira ne'ebé sira kaer hafoin aviaun ne'ebé tula ekipa brazileiru Chapecoense, ne'ebé atu joga iha final Tasa Súl-amerikanu, monu iha Kolómbia.      Autoridade aas futebol súl-amerikanu nian hatete, liuhosi komunikadu ida, katak "to'o avizu foun" sei suspende atividade tomak no (...)
29.11.16

Ema na'in 76 mate iha asidente aviaun ne'ebé lori Chapecoense

SAPO TL
Guarda-rede Marcelo Boeck la halo parte entre jogador sira ne'ebé halo viajen ne'e.    Foto@ Luis Eduardo Noriega/EPA   Aviaun ida hosi kompañia Lamia ne'ebé lori ema na'in 72 no tripulante na'in sira, inklui ekipa brazileiru Chapecoense monu iha loron-tersa madrugada ne'e besik iha aeroportu internasional Medellín, Kolómbia.   Xefe Polísia hosi rejiaun (...)
11.08.16

Kampeã olímpiku brazileira ko'alia hasoru rasizmu no diskriminasaun

SAPO TL
Judoka Rafaela Silva manán ona medalla osan-mean iha loron-segunda.     Foto: Facundo Arrizabalaga / EPA   Judoka Rafaela Silva, ne'ebé iha loron-segunda manán ona medalla osan-mean iha -57 kg, kategoria ne'ebé Telma Monteiro hetan bronze, ko'alia iha loron-kuarta ne'e hasoru rasizmu no diskriminasaun.   Atleta brazileira, feto metan ida, lésbika no mai (...)
29.02.16

Karta kondusaun estranjeiru sira aseita iha Brazil durante Rio'2016

SAPO TL
Autorizasaun vale ba semestre daruak tinan ne'e.  Governu brazileiru fó sai iha loron-segunda ne'e katak karta sira kondusaun estranjeiru nian vale iha nasaun durante jogu olímpiku sira no Paralímpiku sira Rio de Janeiro nian.   Desizaun ne'e publika iha loron-segunda ne'e hosi Konsellu Nasionál Tránzitu nian (Contran) iha Diário Ofisiál Uniaun nian no (...)