Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

28.06.16

Jogu CPLP badahuluk konta ho nasaun sia

SAPO TL
Kabuverde organiza eventu ne’e ba daruak, hafoin  edisaun IV  2002, iha sidade Praia. Foto: SAPO   Jogu CPLP nian, ne’ebé akontese fulan jullu ne’e iha illa Sal nian, Kabuverde, sei konta badahuluk ho prezensa nasaun sia, hafoin integrasaun Giné Ekuatorial ba komunidade, 2014.   Iha  17 to’o 24 jullu, eventu multidesportivu sei konta ho (...)