Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

21.06.16

Gareth Bale: "Ne’e maka ita nia mehi"

SAPO TL
Nasaun Gales manán iha segunda-feira ne’e hasoru Rússia ho 3-0 no assegura ba  primeiru klasifiikasaun Grupu B.   Gareth Bale sente  kontente tebes hafoin Nasaun  Gales hakat ba oitavus finál Kampeonatu Europa nian.   "Ami sai lideransa ba grupu. Saida maka ami sei bele halo tan?", nia afirma.   Hafoin hahú ho  ezibisaun ida  brillante, Bale (...)