Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

19.12.16

Buffon hakarak joga to'o "tinan 65"

SAPO TL
Guarda-rede sira Juventus nian hakarak kontinua joga to'o tinan 65.    Internasional italianu, Gianluigi Buffon hakarak lori tinan naruk iha futebol ba nível foun ida. Tuir guarda-rede Juventus nian ho tinaan 38. segredu hosi tinan naruk iha futebol maka iha mehi sira no objetivu sira hosi jogador ida-idak, no tanba ne'e senti katak bele joga to'o "tinan 65".   (...)