Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

07.07.16

PM mosambikanu husu medalla ba delegasaun nasaun iha Jogu sira CPLP nian

SAPO TL
Primeiru-ministru mosambikanu, Carlos Agostinho do Rosário, enkoraja ohin delegasaun nasaun nian ba 10.ª edisaun Jogu Desportivu sira CPLP nian hodi lori medalla no dignifika nasaun durante kompetisaun, no husu ba atleta sira atu hatudu disiplina. "Buat ne’ebé ha’u husu ba imi mak lori medalla mai, signifika Prezidente Repúblika [Filipe Nyusi] ezije atu siri lori (...)