Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

29.07.15

Governu saun-tomeoan harii sentru polidesportivu ba jogu CPLP iha 2018

SAPO TL
Governu saun-tomeoan sei harii sentru polidesportivu neen ho funsaun oioin iha distritu hotu nasaun nian, no tolu hosi ne’e sei hotu iha rohan hosi fulan dezembru tinan ne’e, tenik primeiru-ministru Patrice Trovoada.   Obra sentru polidesportivu tolu uluk ne’e hahú halo ohin, respetivamente iha Mé Zochi (sentru nasaun-nian), Cantagalo (súl) no Lobata (...)