Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

19.01.17

Son Goku maka embaixador ba Jogu Olímpiku sira Tókio nian

SAPO TL
Protagonista hosi série animadu Dragon Ball fahe estatutu ho personajen sira hanesan Naruto ka Shin Chan.    Foto@ Tókio2020   Son Goku, protagonista koñesidu hosi série animadu Dragon Ball, sei sai hanesan embaixadór ofisial ida ba Jogu Olímpiku sira tinan 2020, ne'ebé sei hala'o iha Tókio, Japaun.   Funu-na'in sei fahe estatutu ho personajen sira (...)
30.11.16

Japaun hakarak limiti kustu ba euro biliaun 17

SAPO TL
Krizi ekonómiku afeta nasaun nipóniku.      Iha loron-kuarta ne'e Japaun hatudu intensaun hodi mantén kustu sira ho Jogu Olímpiku sira Tókio 2020 ki'ik liu dolar biliaun 18 (euro billiaun 17).   "Ami determina ona atu hamenus folin sira", afirma hosi Toshiro Muto, responsável hosi komité organizador Tókio2020, bainhira hakotu reuniaun ida ho organizador (...)
04.08.16

Tókio ilumina Skytree ho kór sira Brazil nian iha onra ba jogu sira

SAPO TL
Iluminasaun sei hanaruk to'o loron 22 Agostu, bainhira hahú siklu olímpiku Tókio2020.    Foto: Franck Robichon / EPA   Tókio ilumina daudaun ho kór bandeira brazileiru nian, verde ho amarelu, hahú hosi loron-kinta, iha edifísiu aas liu iha nasaun, Skytree, hodi selebra inaugurasaun hosi Jogu Olímpiku sira Rio2016, iha loron-sesta.   Skytree sei iha (...)