Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

21.08.15

Deportivu konfirma kona-ba akordu empréstimu Jonathan nian

SAPO TL
Avansadu uruguai sei aprezenta emblema galegu. Jonathan to’o horikalan iha Corunha                           Foto: SL Benfica Deportivu Corunha horisehik fó sai prinsípiu ida hosi akordu hodi simu avansadu Jonathan Rodríguez empréstimu hosi Benfica. Jogadór uruguai ne’e to’o horikalan iha Corunha no iha sesta-feira dader (...)