Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

12.06.17

Mundial 2030 iha Ázia inklui Koreia-Norte?

SAPO TL
Prezidente Koreia-Súl sujere ona kriasaun hosi bloku ida hosi nasaun sira hosi nordeste aziátiku, inklui Koreia-Norte, hodi simu hamutuk Mundial 2030 nian.      Prezidente Koreia-Súl nian, Moon Jae-in, sujere iha loron-segunda ne'e kriasaun hosi bloku rejional ida hosi nasaun sira hosi nordeste aziátiku, inklui Koreia-Norte, hodi simu hamutuk Mundial futeból (...)