Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

23.11.15

Djokovic mana'an Masters ténis nian no halo istória

SAPO TL
Iha pozisaun númeru ida iha mundu presiza de'it oras ida no minutu 20 hodi halakon Federer, númeru datolu iha hierarkia, ho parsiál 6-3 no 6-4.   Novak Djokovic. Foto: Lusa Sérviu Novak Djokovic iha loron-segunda ne'e sai hanesan tenista dahuluk ne'ebé maka mana'an Masters, ne'ebé akontese iha Londres, dala haat tuirmalu, no iha ne'e nia halakon iha finál suisu (...)