Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

27.04.16

Prezidente FIFA nian hakarak jogu partikular entre Koreia rua

SAPO TL
Gianni Infantino hakarak tulun hodi promova aproximasaun entre nasaun rua ne'e.  Prezidente FIFA nian hatete iha loron-kuarta katak nia hakarak promove jogu futebol partikular ida entre selesaun rua hosi Koreia, hodi hakbesik nasaun rua ne'e no hamenus tensaun entre governu Seul no Pyongyang.   "Ita tenki hamutuk iha jogu futebol ida. Ha'u senti prontu hodi (...)