Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

26.08.15

Haksoit ho metru 58,8 ba bee laran hanesan rekord mundiál foun

SAPO TL
Bainhira tama iha bee laran velosidade hosi brazileiru nebe la tauk to'o 123km/h. Hafoin preparasaun durante tinan haat, Laso Schaller, brazileiru ho tinan 27, haksoit hosi fatin aas ida ho metru 58,8 ba bee laran, hosi "air terjun" del salto, iha Maggia, Suisa no halo ona rekord mundiál foun ida. Bee lihun ne'e iha klean metru ualu no ema sira nebe pratika kanoajen to'o 123hm/h bainhira tama iha bee laran. Rekord antigu halo hosi ema xeku ida Rudolf Box, bainhira haksoit hosi metru (...)