Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

29.11.16

Final hosi Tasa Súl-Amerikanu Futebol nian suspensu hafoin aviaun ne'ebé lori ekipa brazileiru monu

SAPO TL
Konfederasaun Súl-Amerikanu Futebol nian desidi iha loron-tersa ne'e suspende jogu sira ne'ebé sira kaer hafoin aviaun ne'ebé tula ekipa brazileiru Chapecoense, ne'ebé atu joga iha final Tasa Súl-amerikanu, monu iha Kolómbia.      Autoridade aas futebol súl-amerikanu nian hatete, liuhosi komunikadu ida, katak "to'o avizu foun" sei suspende atividade tomak no (...)