Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

08.06.16

Tour de Timor 2016 sei hala’o iha setembru ho etapa lima, no maratona Dili sei realiza iha fulan outubru

SAPO TL
Edisaun Tour de Timor ba tinan 2016, sei konta ho etapa lima ba iha bisikleta haleu foho ne’ebé sei hala’o durante loron lima, hosi 13 to’o 17-setembru, tuir informasaun hosi Sekretaria Estadu Juventude no Desportu (SEJD) ohin.                                                                      (...)
08.09.14

Tour de Timor 2014 - 13 to’o 17-setembru-2014

SAPO TL
Hahú hosi loron 13 to’o 17-setembru-2014, Timor-Leste sei hala’o hikas Tour de Timor 2014.   Haree programa no trajetu:   12-setembru - sesta 0900hrs – Halo rejistu ba siklista no kontrolu médiku   1500hrs – Fó Briefing ba siklista sira   13-setembru - sábadu - 1ª etapa Díli – Hatolia - Distánsia 78,5 km, elevasaun 1942m   0730hrs – Inísiu - 0km - Palásiu Governu .   24 Km – Postu bee nian   1.Marco da Estrada km24 (kontrola tempu 0930hrs) . 38 km – Postu bee nian