Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

13.08.16

Tanba ne'e maka Simone Biles konsideradu hanesan jinasta di'ak liu

SAPO TL
Norte-amerikana ho tinan 19 hatudu tiha ona nia klase iha tapete hodi Mundu tomak haree, antes to'o iha Rio.      Simone Biles sai hanesan destake maka'as iha Jogu Olímpiku sira Rio de Janeiro nian. Jinasta norte-amerikanu manán ona osan-mean iha ekipa sira no iha singular "all-around". Bele hetan tan medalla osan-mean tolu iha Rio2016: iha bara fiksu ho salto de cavalo. (...)