Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Sab | 13.08.16

Tanba ne'e maka Simone Biles konsideradu hanesan jinasta di'ak liu

SAPO TL

Norte-amerikana ho tinan 19 hatudu tiha ona nia klase iha tapete hodi Mundu tomak haree, antes to'o iha Rio. 


  


Simone Biles sai hanesan destake maka'as iha Jogu Olímpiku sira Rio de Janeiro nian. Jinasta norte-amerikanu manán ona osan-mean iha ekipa sira no iha singular "all-around". Bele hetan tan medalla osan-mean tolu iha Rio2016: iha bara fiksu ho salto de cavalo.


 


Norte-amerikana ho tinan 19 hatudu tiha ona nia klase iha tapete hodi Mundu tomak haree, antes to'o iha Rio. Sai ona iha trikampeaun dahuluk hosi Mundu iha istória jinástika nian, no man+an ona medalla hamutuk 14 iha tinan tolu ikus ne'e, medalla sanulu hanesan osan-mean (ne'e akontese antes to'o iha Jogu Olímpiku sira).


 


Simone Biles hatudu ona iha kampeonatu norte-amerikanu sira jinástika nian nia habilidade tomak iha prestasaun magnífiku ida. Nia bele sai hanesan jinasta ida ne'ebé di'ak liu iha tempu tomak.


 


No vídeo hosi nia atuasaun iha kampeonatu norte-amerikanu sira nian bele hanesan prova.


  


@SAPO Desporto