Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Sex | 20.02.15

Tókio aumenta seguransa hasoru Estadu Islámiku

SAPO TL

Sidadaun japunés sira hetan rekomendasaun atu la halo viajen ba Síria ka Irake, no mós ba nasaun sira nebe iha "alerta másimu".
Maratona de Tóquio em 2014. EPA@ Toru Hanai


 


Organizasaun Maratona Tókio nian fó sai ohin katak aumenta ona medida sira seguransa nian, publika iha nia "site" ofisiál iha Internet regra sira nebe hakarak kontraria ameasa terorista sira hosi Estadu Islámiku.

Nune'e, sei rekruta ba korida iha loron-domingu polísia na'in 64 nebe hatais sivil no bandu hemun sira nebe laiha selu, medida rua nebe hakarak halo prova ba sistema ida seguransa nia nebe hanesan "ensaiu" ida ba modelu nebe sei halo iha Jogu Olímpiku tinan 2020, iha Tókio.

Tuir organizasaun Maratona Tókio nian, atleta 36.000 resin nebe tau ona naran maka bele lori botir, lata ka kontentór sira nebe taka metin hodi evita risku ba líkidu kontaminadu sira ka esplozivu sira.

Relasionadu ho asuntu ne'e, atleta ida-idak labele lori ba korida líkidu liu mililitru 400 no sei hetan de'it autorizasaun hodi partisipa ho resipiente ho kapasidade mínimu mililitru 20o ba botir ida-idak.

Tinan ne'e edisaun sei iha "filtrajen" ba detetór metál hamutuk 50, liu 46 duké tinan liubá, no zona espesífiku sira hodi avalia resipiente sira partisipante nian.

Hodi garanti seguransa iha maratona, iha efetivu na'in 6.000 hosi empreza privadu sira no ajente polísia metropolitanu Tókiu nian na'in 4.500.

Japaun fó sai ona katak aumenta ona medida sira seguransa nian iha nasaun laran no esteriór no rekomenda ona ba sidadaun japuné sira hodi labele halo viajen ba Síria ka Irake, no mós ba nasaun ruma nebe "iha alerta másimu".

Nasaun ne'e kansela ona nia prezensa iha kampeonatu internasionál sira ténis-meza nian, nebe sei halo iha fulan ne'e nia laran iha Qatar ho Kuwait, no iha Mundiál pentatlo modernu nian nebe sei halo iha Kairo entre loron 19 to'o 23 fulan-Marsu.

@SAPO Desporto